L. A. Hot Glass
FANS


                  BLACK FAN                                                            EMERALD FAN


                 COBALT FAN                                                            VIOLET FAN


                  ORANGE FAN                                                   DARK VIOLET FAN


                  RUBY FAN                                                              YELLOW FAN


                    CLEAR   FAN                                               BOTANICAL FAN

To Return To The Front Page
CLICK HERE

For a  Slideshow of John blowing a Botanical Fan
CLICK HERE

For a  Slideshow of John blowing a Cobalt Blue Fan
CLICK HERE

For More Information Write:
 John at LA  Hotglass


Website built and maintained by